Cmentarz

  REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W MIĘDZYGÓRZU oraz w JAWORKU

 1. Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską.

  Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

  Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzygórzu i służy wszystkim jej Parafianom.

 2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii.

 3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy uzgadniać w Kancelarii Parafialnej znajdującej się, przy ul. Śnieżnej 2 w Międzygórzu, czynnej w środy (godz. 16:00 - 17:00) i soboty (godz. 8:00 - 9:00) lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr. tel. 500416707) w dni powszednie w godz. 8:00 - 17:00.

 4. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać pisemną zgodę Zarządcy na:

  - pogrzeb
  - budowa nowego pomnika
  - remont pomnika np. wymiana płyty
  - ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.

Powyższe prace należy wykonywać w dnie powszednie w godz. 7:00 - 18:00.

 1. Dysponent grobu - założyciel grobu oraz członkowie rodziny osoby pochowanej w tym grobie, które będą dokonywać opłaty w kancelarii parafialnej. Groby mogą być:

 • ziemne - należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią o wymiarach określonych w rozporządzeniu;

 • murowane - należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu grobu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę o wymiarach określonych w rozporządzeniu;

 • rodzinne - należy przez to rozumieć grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn o wymiarach określonych w rozporządzeniu.

 1. Odstępy (przejścia) między grobami są ciągami pieszymi i nie mogą być zabudowany bez pisemnej zgody Zarządcy cmentarza.

 2. Przed postawieniem nagrobka należy przedstawić u Zarządcy cmentarza szkic nagrobka z jego wymiarami, oraz pełnomocnictwo o ile prace będzie prowadził zakład kamieniarski, w celu uzyskania zgody i potwierdzenia zgodności nagrobka z powierzchnią grobu. Kształt nagrobków, pomników i grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

 3. Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty przeznaczone na jego utrzymanie. Opłaty uiszcza się przy zgłaszaniu pochówku lub przed rozpoczęciem prac, wpłacający otrzymuje potwierdzenie wpłaty za:

 • pokładne

 • postawienie pomnika

 • ekshumacji

 • korzystanie z kaplicy

 • rezerwacji miejsca na cmentarzu na zasadach takich jak w przypadku pokładnego.

Opłaty „pokładne" wznawia się po 20 latach.

Aktualny wykaz opłat dostępny u Zarządcy Cmentarza.

 1. Utracenie praw do grobu:

  1. Groby ziemne mogą być likwidowane na wniosek dysponenta grobu po 20 latach od ostatniego pochówku lub przez Zarządcę Cmentarza w związku z wygaśnięciem terminów rezerwacji i prolongat.

  2. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminach określonych w p. 8 niniejszego Regulaminu, dysponent traci prawo decyzyjności, a grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  3. utrata prawa do grobu winna być poprzedzona informacją pisemną umieszczoną na grobie, na co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego likwidacji.

  4. Pomnik zdjęty z likwidowanego grobu zostaje odłożony na specjalne składowisko, gdzie w ciągu 6 miesięcy może być odebrany przez dysponenta grobu. Po tym terminie Zarządca Cmentarza może poddać go utylizacji bez prawa do odszkodowania dla dysponenta grobu.

  5. Z zakresu czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

 2. Na cmentarzu zabrania się:
  - wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza;
  - zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;
  - samowolnego sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów.

 3. Odpady i śmieci segregowane mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.

 4. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza. Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu.

 5. Ziemię pozostałą po wykopaniu grobu należy deponować po uzgodnieniu z Zarządcą Cmentarza.

 6. Zarządca Cmentarza nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.

 7. Zarządca Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

 8. Dane osobowe przekazywane Zarządcy są przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych. Podlegają ustawowej ochronie.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

REGULAMIN ZATWIERDZIŁA RADA PARAFIALNA dnia 29.01.2023 r.

i obowiązuje z dniem ogłoszenia, tj. 05.02.2023 r. www.miedzygorze.cpps.plAdresy internetowe na eCmentarze:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz