Cmentarz

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W MIĘDZYGÓRZU oraz przy kościele filialnym w JAWORKU

1. Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską. Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.
Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Międzygórzu i służy wszystkim jej Parafianom.
2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii.
3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.
4. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy:
- pogrzeb
- budowa nowego pomnika
- remont pomnika np. wymiana płyty
- ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.
5. Prawo do grobu uzyskuje się po uiszczeniu opłat w kancelarii parafialnej.
6. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach:
- grób pojedynczy: 2,5 m x 1,5 m
- grób podwójny: 2,5 m x 2,3 m
Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Zarządcą i Proboszczem.
Z wydzielonego terenu należy pozostawić przejście minimum 25 cm z każdej strony.
7. Kształt nagrobków, pomników i grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
8. Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty przeznaczone na jego utrzymanie. Opłaty uiszcza się przy zgłaszaniu pochówku i przed rozpoczęciem robót, wpłacający otrzymuje potwierdzenie wpłaty za:
- „pokładne" grób pojedynczy
- „pokładne" grób podwójny
- „dochowanie" do istniejącego grobu przed upływem 20 lat od uiszczenia „pokładnego"
- postawienie pomnika.
- Rezerwacji miejsca na cmentarzu na zasadach takich jak w przypadku pokładnego.
Opłaty „pokładne" wznawia się po 20 latach.
Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby).
Aktualny wykaz opłat dostępny u Zarządcy Cmentarza.
9. Likwidacja grobu:
a. Groby mogą być likwidowane na wniosek dysponenta grobu po 20 latach od ostatniego pochówku lub przez Zarządcę Cmentarza Parafii w związku z wygaśnięciem terminów rezerwacji i prolongat.
b. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminach określonych w p. 8 mniejszego Regulaminu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
c. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją pisemną umieszczoną na grobie, na co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego likwidacji.
d. Pomnik zdjęty z likwidowanego grobu zostaje odłożony na specjalne składowisko, gdzie w ciągu 6 miesięcy może być odebrany przez dysponenta grobu. Po tym terminie Zarządca Cmentarza Parafii może poddać go utylizacji bez prawa do odszkodowania dla dysponenta grobu.
e. Z zakresu czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
10. Na cmentarzu zabrania się:
- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy
- zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych
- wprowadzania zwierząt
- samowolnego sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów.
11. Odpady i śmieci segregowane mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
12. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza. Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu.
13. Ziemię pozostałą po wykopaniu grobu należy wywieźć z cmentarza.
14. Zarządca Cmentarza Parafialnego nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.
15. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności art. 2 i art. 45 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1169, ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 3 art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 roku (Dz. U. nr 51 poz. 318) przy zachowaniu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011 roku, nr 118 poz. 687, ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. nr.48 poz. 284).

REGULAMIN ZATWIERDZIŁA RADA PARAFIALNA dnia 24.02.2019 r.i obowiązuje z dniem ogłoszenia, tj. 03.03.2019 r.

PLAN CMENTARZA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz